Печат

Научното изследване „Преподаване и учене на теми за Европейския съюз в училище през 21-ви век – предизвикателства и възможности“ бе проведено в рамките на настоящия проект. То анализира преподаването и ученето на теми за Eвропейския съюз в българските училища през 21-ви век, като идентифицира проблемите и предизвикателствата. Обект е формалното и неформално обучение за Европейския съюз в училище в България.

Дадени са отговори на въпросите:

Направените анализи и изводи спомагат в търсенето на нови педагогически решения и в разработването на подходящи учебни ресурси, които да подпомогнат учителите в тяхната конкретна работа по европейските теми, а също и учениците в стремежа ѝм за самоусъвърченстване.

Резултатите от изследването бяха обсъждани на проведената кръгла маса: „Как да се преподават и изучават темите за Европейския съюз в училище през 21-ви век?“, Бургас