За проекта

Мисия и цели на проекта

Проектът „Ресурсен център Европа - нов подход към преподаване и изучаване на Европейския съюз в училище" е предназначен да отвори катедра „Европеистика" на Софийския университет „Св. Климент Охридски" към средното образование и да допринесе за високи резултати при преподаването на европейски теми в средните училища. Той се основава върху постиженията на „Жан Моне Центъра за високи постижения" към катедра Европеистика на Софийския Университет http://jeanmonnetexcellence.bg/

Мисията на проекта е да насочи преподаването на знанията за европейската интеграция към не само към общите въпроси, а и към нови и актуални теми и към интеграцията на България в Европейския съюз. За осъществяването на мисията на проекта, ще бъде създаден „Ресурсен център Европа". Той ще действа като място за разпространение на знания и ще бъде запълни празнината по теми, свързани с настоящите приоритети на ЕС: Европейския зелен пакт, икономика, която работи за хората, Европа - подготвена за цифровата епоха, защита на нашия европейски начин на живот, по-силна Европа в света, европейската демокрация.

Проектът цели да помогне на учителите в средните училища да внедрят нови методологии, актуално съдържание и инструменти по теми на Европейския съюз в рамките на дисциплината „Гражданско образование". Проектът ще популяризира иновативни и ефективни методи на преподаване по европейски въпроси в училищата.

Участието на Националната асоциация на европейските клубове в училищата (NABEC), Центъра „Европа директно" към Европейския институт, както и на Европейския документационен център към Философския факултет на Софийския университет, е иновативен подход за сътрудничество на професионалната общност. Този подход ще създаде устойчиво сътрудничество и обмен на идеи между академичните среди, учителите в средните училища, доброволческите организации, неправителствения сектор, както и информационните мрежи на ЕС в областта на преподаването и ученето по европейските теми и ще рационализира съвместните усилия за насърчаване на европейски ценности и активното гражданство на младото поколение.

Задачи на проекта

  • Изграждане на „Ресурсен център Европа" като академично и педагогическо пространство за експертни познания по темите за ЕС, за гражданското образование, както и за актуалните приоритети на ЕС.
  • Създаване на иновативен и ефективен подход за повишаване на осведомеността и активното участие на младите хора в обществото, както и изграждане на капацитет за въвеждането на европейските теми в гражданското образование в средните училища.
  • Подкрепа и стимулиране на националната мрежа от Европейски клубове и мрежата от „Училища посланици на Европейския парламент в България" и популяризиране на европейските ценности.
  • Създаване и популяризиране на онлайн ресурси по ключови и актуални теми и приоритети на ЕС по иновативен и лесен за достъп начин.

Очаквани резултати

  • Устойчив диалог и сътрудничество между катедра „Европеистика" на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и преподаватели от средните училища;
  • Подобряване на качеството на образование и на учебния капацитет;
  • Засилване на интереса към европейските въпроси в системата на средното образование;
  • Изграждане на нови Европейски клубове в училищата, които да утвърждават европейските ценности и активното гражданство

Инициативата е с продължителност две години (септември 2020 г. - август 2022 год.) и се съфинансира от програма „Еразъм +" на Европейския съюз.