РАЗЛИЧНИТЕ ПОДХОДИ КЪМ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПРЕХОД И (НЕ)ДОСТИЖИМАТА ЦЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

Report of students from the European Studies Department of Sofia University "St. Cl. Ohridski"